Kata Share | Mas Sehat | Ston SEO Responsif Blogger Template

Saudara-saudara Sesusuan Rasulullah saw.

Saudara-saudara sesusunya Rasulullah saw. adalah: 1. Hamzah dan Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Keduanya disusui bersama Rasulullah saw. oleh Tsuwaibah, hamba sahaya perempuan Abu Lahab bersamaan dengan putranya, Masruh bin Tsuwaibah. Hamzah dan Abu Salamah termasuk sahabat yang terdahulu masuk Islam. 2. Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul-Muththalib Dia dan Rasulullah saw. disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, dan dia telah masuk Islam. 3. Abdullah, Anisah, dan Syaima', Putra-putri Halimah dari Suaminya Al-Harits bin Abdul Uzza As-Sa'di Ketiga anak dan ayahnya tercantum di dalam kitab Al-Ishabah, termasuk dalam golongan sahabat, dan dalam kitab Al-Akhir terdapat perbedaan pendapat di antara ahli sejarah.

Artikel terbaru :

Kata Share | Mas Sehat | Ston SEO Responsif Blogger Template